Điều Khoản Sử Dụng Tại SV88 Nhà Cái Online

78 / 100
Điều khoản sử dụng SV88 Games
Điều khoản sử dụng SV88 Games uy tín hàng đầu thị trường hiện nay

Điều khoản sử dụng SV88 nhà cái online uy tín hàng đầu thị trường hiện nay. Người chơi hãy nhanh tay truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của báo, bạn chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc pháp lý và tuân thủ hợp đồng này.

Thông tin về điều khoản sử dụng SV88 nhà cái uy tín

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này, không truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của báo.

Đặc biệt, vui lòng lưu ý rằng với một số ngoại lệ có giới hạn, tất cả các tranh chấp giữa bạn và chúng tôi liên quan đến thỏa thuận này đều phải phép trọng tài ràng buộc trên cơ sở cá nhân chứ không phải xét xử của ban thẩm đoàn, bao gồm các vụ kiện tập thể, tại tòa án và chỉ có các biện pháp cụ thể dành cho bạn. Đọc thêm trong phần 23, giải quyết tranh chấp (điều khoản trọng tài và miễn trừ vụ kiện tập thể).

Trong phần Điểm nổi bật, chúng tôi cung cấp tổng quan về các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web, ứng dụng di động, sản phẩm đăng ký kỹ thuật số, dịch vụ kỹ thuật số khác của chúng tôi tại Hoa Kỳ (mỗi dịch vụ được gọi là “Dịch vụ Báo chí”). Vui lòng xem lại toàn bộ Điều khoản Sử dụng bên dưới để biết giải thích chi tiết về các điều khoản và điều kiện áp dụng. Bất kỳ tham chiếu nào đến Điều khoản Sử dụng, bao gồm các phần của nó, trong phần Điểm nổi bật đều nhằm mục đích tham chiếu đến Điều khoản Sử dụng đầy đủ bên dưới.

Áp dụng và chấp nhận điều khoản sử dụng tại nhà cái SV88 online

Mỗi khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ báo chí, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng cùng với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi và mọi hướng dẫn, điều khoản, thủ tục hoặc quy tắc bổ sung có thể áp dụng cho một tính năng cụ thể của Dịch vụ báo chí được sở hữu hoặc được điều hành bởi Times Union, một ấn phẩm của SV88 Newspapers, LLC hoặc các chi nhánh của nó (“chúng tôi”, “của chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “SV88”).

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà chúng tôi có được về bạn liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ Báo chí theo Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu bạn mua một sản phẩm đăng ký bản in hoặc kỹ thuật số (dưới đây được gọi là Sản phẩm đăng ký), các điều khoản bổ sung sẽ được áp dụng, bao gồm các điều khoản liên quan đến việc gia hạn tự động và/hoặc dịch vụ liên tục cho đăng ký của bạn (“Chương trình dịch vụ liên tục”).

Trách nhiệm của bạn khi chơi tại SV88 nhà cái online 

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính chính xác của bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ báo chí.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung người dùng nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Bạn chịu trách nhiệm về hành vi của mình liên quan đến Dịch vụ Báo chí và việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ Báo chí và Nội dung (vì thuật ngữ này được định nghĩa trong Điều khoản Sử dụng đầy đủ) tuân theo các quy tắc được mô tả trong phần có tiêu đề “Bạn Ứng xử và Sử dụng có trách nhiệm các Dịch vụ Báo chí” của Điều khoản Sử dụng bên dưới.

Trí tuệ và các quyền sở hữu khác

Việc bạn truy cập và sử dụng các Dịch vụ và Nội dung của Báo chỉ dành cho mục đích cá nhân và phi thương mại.

  • Giữa SV88 và bạn, SV88 sở hữu tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, bằng sáng chế và tất cả các quyền sở hữu và trí tuệ khác trên toàn thế giới liên quan đến Dịch vụ Báo chí và Nội dung ngoại trừ, nếu có , đối với Nội dung người dùng của bạn.
  • Bạn không được xây dựng một doanh nghiệp, toàn bộ hoặc một phần, bán lại, phân phối lại, tái lưu hành hoặc thực hiện bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào khác hoặc tạo các sản phẩm hoặc tài liệu phái sinh sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ Báo chí (bao gồm bất kỳ mã nào được sử dụng trong bất kỳ phần mềm nào) hoặc Nội dung , có hay không vì lợi nhuận.
  • Nếu chúng tôi biết rằng bất kỳ người dùng nào của chúng tôi đã nhiều lần vi phạm quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi có thể thực hiện các bước để chấm dứt quyền truy cập của người dùng đó vào Dịch vụ báo chí. Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xem xét bất kỳ Nội dung người dùng nào, điều tra và/hoặc thực hiện hành động thích hợp đối với bạn theo quyết định riêng của chúng tôi.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý khi chơi tại SV88 nhà cái 

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho SV88 (và các chi nhánh của SV88 cũng như cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu và đại lý của họ) không bị tổn hại, bao gồm các chi phí và phí luật sư hợp lý, khỏi mọi khiếu nại hoặc yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh ngoài (a) việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung Báo chí, (b) Nội dung Người dùng của bạn, (c) việc bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng; hoặc (d) bạn vi phạm luật hoặc quy định hiện hành.

SV88 từ chối mọi bảo đảm và cung cấp Dịch vụ Báo chí “nguyên trạng”.

Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi bị giới hạn như được mô tả trong phần Giới hạn trách nhiệm pháp lý trong Điều khoản sử dụng bên dưới.

Điều khoản sử dụng tại bên thứ ba

SV88 không chịu trách nhiệm về bất kỳ liên kết nào đến các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ khác của bên thứ ba, kể cả các nền tảng truyền thông xã hội.

Chúng tôi tham gia tiếp thị liên kết và có thể cho phép các liên kết liên kết của bên thứ ba được mã hóa trên một số Dịch vụ Báo chí của chúng tôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng khi bạn nhấp vào hoặc mua hàng qua các liên kết liên kết của bên thứ ba.

SV88 có thể thông qua các thông tin và các quyết định riêng của mình, chấm dứt mật khẩu, tài khoản của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ báo chí hoặc xóa và loại bỏ bất kỳ Nội dung người dùng nào (như thuật ngữ đó được định nghĩa trong Điều khoản sử dụng bên dưới) hoặc thông tin được lưu trữ, gửi hoặc nhận qua Dịch vụ Báo chí mà không cần thông báo trước và vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do.

Người chơi cần thay đổi các thông tin về điều khoản sử dụng  tại SV88

Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng trong tương lai bằng cách đăng một phiên bản cập nhật trên Dịch vụ báo chí.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Báo chí sẽ được coi là sự chấp nhận không thể hủy bỏ đối với bất kỳ sửa đổi nào.

Luật điều chỉnh về điều khoản sử dụng tại SV88 nhà cái 

Điều khoản sử dụng sẽ được điều chỉnh và giải thích duy nhất và độc quyền theo luật pháp của Bang New York, Hoa Kỳ mà không ảnh hưởng đến bất kỳ luật nào dẫn đến việc áp dụng luật của khu vực tài phán khác.

Điều khoản sử dụng (bao gồm cả Thông báo về quyền riêng tư) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Dịch vụ báo chí.

Kết luận

Trên đây là các thông tin về Điều khoản sử dụng SV88 hàng đầu thị trường hiện nay. Nếu bất kỳ thông tin nào trong điều khoản sử dụng khi chơi cá cược online. Vì bất kỳ lý do gì và người chơi không xem các thông tin là hợp lệ hoặc không thể thi hành.

Chính sách bản quyền tại SV88 nhà cái uy tín 

Nếu bạn tin rằng bản quyền của mình đã bị vi phạm, bạn có thể thông báo cho chúng tôi theo quy trình được mô tả trong phần tương ứng của Điều khoản sử dụng bên dưới.

Để hiểu rõ hơn về SV88 chúng tôi, mời  bạn tham khảo nội dung bài viết sau đây của chúng tôi: